Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trustavel
Vennootschap onder firma Trustavel (hierna: Trustavel) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80649122 en is gevestigd aan Lauwersmeer 103 (1447LC) te Purmerend.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Trustavel: reisdiensten aan Reiziger aanbiedt.
3. Organisator: de handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt.
4. Reiziger: iedere persoon die op basis van deze titel (7a van boek 7, artikelen 7:500 – 7:513d BW) een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze titel recht heeft om te reizen.
5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Reiziger tot het verrichten van Reisdiensten door Trustavel. In het bijzonder is de door Reiziger aangevraagde Reisdienst een verrassing en weet de Reiziger niet van tevoren waar hij naartoe op reis gaat, met uitzondering van de door haar gekozen elementen.
6. Reisdiensten: de diensten die Trustavel aanbiedt, zijn diensten op gebied van reizen, het verzorgen van een vlucht, transfer, hotelovernachting, auto- of bootverhuur en excursies die bij de reis zijn inbegrepen. De reis zal een verrassing zijn voor Reiziger. Reiziger geeft door wat bij hem past en Trustavel zorgt voor een verrassingservaring.
7. Pakketreisovereenkomst: de overeenkomst inzake de gehele pakketreis, of indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Trustavel, elke overeenkomst tussen Trustavel en Reiziger en op elke Dienst die door Trustavel wordt aangeboden.
2. Voordat een Pakketreisovereenkomst wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Trustavel aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.
5. De algemene voorwaarden van Reiziger zijn uitgesloten.
6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
8. Op de dienstverlening van Trustavel is in aanvulling op titel 7 van boek 7 (artikel 7:400 -7:413) inzake de Overeenkomst van Opdracht, titel 7A van boek 7 (artikel 7:500 – 7:513d BW) inzake de Overeenkomst van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde Pakketreisarrangementen, of reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Trustavel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Trustavel is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Reiziger schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidstermijn wordt bevestigd.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Indien de daadwerkelijke situatie afwijkt van de getoonde afbeeldingen en/of gegevens, zal dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld zijn zodat Reiziger hierover duidelijk is geïnformeerd.
4. De verrassingsreis is gebaseerd op de gekozen opties van Reiziger.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
6. Indien het aantal personen wat deel kan nemen aan een bepaalde Dienst gelimiteerd is, of er op andere wijze beperkingen of voorwaarden gesteld worden aan de Reizigers, zal dit in het Aanbod opgenomen zijn.
7. Een Aanbod van Trustavel wordt samengesteld op initiatief van Reiziger, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trustavel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Het Aanbod bevat een omschrijving van de door de reiziger gekozen optie(s). In uitdrukkelijke afwijking van het verstrekken van de verplichte contractuele informatie overeenkomstig titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst, ontvangt Reiziger deze informatie binnen 24 uur na de boeking. Gelet op de aard van de (verrassings)reisdiensten die Trustavel aanbiedt, is Reiziger in beginsel niet in de mogelijkheid om alle details van de geboekte reis te zien daar dit het element van de verrassing teniet doet. Indien de Reiziger hierop staat, kan de Reiziger te allen tijde contact opnemen met Trustavel om de details van de gekozen reis in te zien conform titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Alle definitieve informatie zoals aankomst- en vertrektijden wordt uiterlijk 4 dagen voor vertrek verstrekt.
9. Trustavel is, nadat een offerte is gemaakt, gerechtigd om deze van Reiziger te herroepen en haar prijzen te herzien indien de prijsverhoging het directe gevolg is van veranderingen in een toegenomen prijs in brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen (over de in (Pakketreis)overeenkomst genoemde reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden) en wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Ingeval van een prijsverhoging van meer dan 8% van de prijs van de pakketreis, is Reiziger gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

Artikel 4 – De reserveringsopdracht van een reisdienst
1. Indien Reiziger een opdracht in algemene zin neerlegt bij Trustavel, zal Trustavel Reiziger informeren en/of adviseren en eventueel een voor Reiziger gewenste dienst reserveren. Reiziger is tegenover Trustavel gebonden zodra Reiziger een opdracht aan Trustavel heeft verstrekt, ook als Reiziger nog geen bevestiging heeft ontvangen.
2. Reiziger kan slechts binnen 24 uur nadat hij de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bezwaar aantekenen of de Reisovereenkomst zonder opgave van redenen kosteloos annuleren. Bij het niet tijdig aantekenen van bezwaar, wordt behoudens tegenbewijs de (Pakketreis)overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen en dient Reiziger te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel de Trustavel als de betreffende dienstverlener.
3. Ingevolge de Opdrachtbevestiging is Reiziger verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede zijn reisgezelschap te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de diensten alsmede bijzonderheden (lichamelijke en/of geestelijke toestand) van de medereizigers.
4. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener kunnen deze prijzen gewijzigd worden. Trustavel heeft hier geen invloed op.
5. In geval van vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij bij Trustavel bekend is, niet eerder aan Reiziger bekendgemaakt, dan het moment waarop Reiziger de informatie krijgt opgestuurd conform de verrassing, tenzij de Reiziger contact opneemt met Trustavel ten behoeve van de reisinformatie, en daarmee de verrassing opgeeft.

Artikel 5 – Totstandkoming van de (Pakketreis)overeenkomst
1. De (Pakketreis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod van Trustavel heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan Trustavel te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Bij telefonisch gesloten (Pakketreis)overeenkomsten komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Trustavel de Dienst heeft bevestigd. De bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats.
3. Trustavel heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na ontvangst van de aanvaarding. Indien Reiziger het Aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn van herroeping door Trustavel aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.
4. Reiziger dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan Trustavel te verstrekken.
5. Reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere Reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de Pakketreisovereenkomst wordt opgesteld zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. Reiziger is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)Reizigers van de overeenkomst.
6. Trustavel is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.
7. Trustavel is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het vereiste minimumaantal aanmeldingen niet behaald is en dit bij het betreffende Aanbod is vermeld. Trustavel zal Reiziger hierover zo spoedig mogelijk informeren. De uiterlijke termijn waarbinnen Reiziger geïnformeerd dient te zijn is:
● twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen,
● zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen,
● achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen van minder dan twee dagen,
● In geval van een maximumaantal deelnemers zal Trustavel aangeven hoeveel deelnemers mee kunnen gaan en welk aantal niet.
8. Voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst ontvangt de Reiziger, nadat deze is gebonden aan de Pakketreisovereenkomst (of een daarmee overeenstemmend aanbod) standaardinformatie door middel van het formulier als bedoeld in bijlage 1, deel A of deel B van de richtlijn (EU) 2015/2302 en, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis daarnaast de volgende informatie zoals vastgelegd in artikel 7:502 BW. Reiziger ziet door gebruik te maken van de verrassing hiervan expliciet af, doch kan hij afzien van de verrassing en contact opnemen met Trustavel en de informatie opvragen.
9. Na de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt Reiziger standaardinformatie door middel van het formulier als bedoeld in bijlage 1, deel A of deel B van de richtlijn (EU)2015/2302 en, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis daarnaast de volgende informatie zoals vastgelegd in artikel 7:502 BW, informatie met betrekking tot de benodigde reisbescheiden, alsmede informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie en het up-to-date houden van deze informatie. Indien Reiziger niet binnen deze termijn de betreffende informatie ontvangt, dient Reiziger zelf contact op te nemen met Trustavel.
10. Reiziger is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Reiziger de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij Trustavel uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zou zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.
11. Indien de Pakketreisovereenkomst door meerdere Reizigers wordt aangegaan, is elke Reiziger afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Annuleren van de Pakketreisovereenkomst
1. Reiziger is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de reis. De Reiziger dient bij opzegging alle schade die Trustavel ten gevolge van de opzegging lijdt met inbegrip van reeds overeengekomen gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding te vergoeden.
2. In de overeenkomst kunnen redelijke gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de beëindiging/annulering van de Pakketreisovereenkomst vóór aanvang van de reis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Als er geen gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de beëindigingsvergoeding overeen met de prijs van de Pakketreisovereenkomst minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien Reiziger hierom verzoekt, verstrekt de Trustavel een verantwoording van het bedrag van de beëindigingsvergoeding.
3. Indien Reiziger de Overeenkomst annuleert tot 7 dagen vóór aanvang van de reis, heeft reiziger recht op restitutie van de reeds betaalde gelden minus de reserverings- c.a. vaste annuleringskosten per persoon. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór vertrek, heeft Reiziger geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Trustavel zal uiterlijk bij de boeking mededelen of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
5. Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, heeft Reiziger het recht de Pakketreisovereenkomst slechts vóór aanvang van de reis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen. Reiziger ontvangt in een dergelijk geval alle reeds voor de reis betaalde bedragen terug, zonder enige schadevergoeding.
6. Annulering van de Pakketreisovereenkomst gedurende de reis is niet mogelijk.
7. Trustavel kan de Pakketreisovereenkomst voor aanvang van de reis annuleren indien het minimumaantal aanmeldingen voor de reis niet behaald is, met inachtneming van twintig dagen voor het begin van de reis indien de reis meer dan zes dagen betreft. Indien de reis twee tot zes dagen duurt, is deze termijn zeven dagen voorafgaand aan de reis. Indien de reis minder dan twee dagen duurt, is annulering door Trustavel mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de reis.
8. Ook indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst verhinderen, is Trustavel gerechtigd de Pakketreisovereenkomst te beëindigen. Reiziger zal hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Reiziger ontvangt reeds betaalde gelden retour, zonder enige schadevergoeding.
9. In geval van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger is zelf verantwoordelijk voor indirecte kosten aan de reis, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de kosten van de reisverzekering en eventuele inentingen.
10. Een annulering dient schriftelijk aan Trustavel te worden doorgegeven. Trustavel zal binnen één werkdag de annulering en de annuleringskosten bevestigen.
11. Trustavel heeft het recht de Pakketreisovereenkomst met Reiziger met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Reiziger bij het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst niet akkoord gaat met een voorgesteld gelijkwaardig alternatief Aanbod. Reiziger heeft in deze situatie recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, op een teruggave van een evenredig deel daarvan binnen 10 werkdagen.
12. De terugbetalingen op grond van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst worden uiterlijk binnen 14 dagen na de beëindiging van de Pakketreisovereenkomst gedaan.
13. Indien de Reiziger de Pakketreisovereenkomst annuleert, is dat slechts mogelijk indien dit schriftelijk gedaan wordt, althans per e-mail aan yourstory@trustavel.nl. De dag dat de annulering binnenkomt geldt als de annuleringsdatum.

Artikel 7 – Wijzigen van de Pakketreisovereenkomst
1. Het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst door Reiziger is slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen door Trustavel worden goedgekeurd en doorgevoerd. Een wijziging kan slechts schriftelijk ingediend worden.
2. Indien Trustavel namens Reiziger de Pakketreisovereenkomst wijzigt, kan hiervoor een servicevergoeding van 15,- euro inclusief btw in rekening worden gebracht.
3. Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij Trustavel. Trustavel geeft geen garantie dat de door Reiziger gewenste wijziging daadwerkelijk toegepast kan worden. Trustavel zal op korte termijn na ontvangst van een wijzigingsverzoek aan Reiziger schriftelijk kenbaar maken of het verzoek uitgevoerd kan worden en indien dit mogelijk is, welke gevolgen dit heeft voor de reissom. Reiziger dient akkoord te geven op de gewijzigde Pakketreisovereenkomst. Reiziger is gehouden bij akkoord, de gewijzigde reissom te voldoen binnen de opgegeven betalingstermijn.
4. Trustavel is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te wijzigen indien sprake is van kleine, onbeduidende wijzigingen en hoeft Reiziger hierover niet (tijdig) in kennis te stellen. Reiziger is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging doet Trustavel aan Reiziger indien mogelijk, een alternatief Aanbod. Dit Aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. Reiziger wordt tijdig geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om de Pakketreisovereenkomst te annuleren indien Reiziger niet akkoord gaat met de wijziging of alternatief Aanbod. Indien de kwaliteit of de kosten van de reis worden verminderd, ontvangt Reiziger gelijktijdig een voorstel tot verlaging van de reiskosten. Reiziger dient uiterlijk binnen 24 uur in geval van spoedeisende gevallen (of 48 uur indien de reis 14 dagen of later begint) na kennisgeving zijn beslissing door te geven aan Trustavel. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de wijziging automatisch als akkoord bevonden.
5. Trustavel heeft tevens het recht de Pakketreisovereenkomst te wijzigen wegens onvermijdbare buitengewone omstandigheden. Trustavel deelt deze wijziging onverwijld, doch zo spoedig mogelijk aan Reiziger mede. Vanaf 14 dagen voor vertrek deelt Trustavel deze wijziging uiterlijk binnen 24 uur aan Reiziger mede.
6. Reiziger heeft het recht de Pakketreisovereenkomst te beëindigen, zonder betaling van een gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en Trustavel deze niet binnen een door Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen.
7. Het is mogelijk dat Reiziger en/of één of meerdere Reizigers uit het reisgezelschap zich laat/laten vervangen door een ander (indeplaatsstelling). Reiziger en/of de reiziger dient Trustavel hiervan uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek te informeren, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog door Trustavel kunnen worden verricht. Trustavel zal de indeplaatsstelling accepteren indien de betreffende persoon aan de door Trustavel in het kader van de Pakketreisovereenkomst toepasselijke voorwaarden voldoet, alsmede aan de (algemene) voorwaarden van de betreffende (toe)leveranciers en/of dienstverleners. Ongeacht of het aantal Reizigers van het reisgezelschap minder wordt, blijven de oorspronkelijke Reiziger en de vervangende Reiziger gezamenlijk en ieder elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen reissom en eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling. Trustavel stelt degene die de Pakketreisovereenkomst overdraagt in kennis van de werkelijke kosten van de indeplaatsstelling.

Artikel 8 – Duur van de Pakketreisovereenkomst
1. Indien en voor zover tussen Reiziger en Trustavel een Pakketreisovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Pakketreisovereenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Reiziger als Trustavel kan de Pakketreisovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Pakketreisovereenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Reiziger.
3. De ontbinding van de Pakketreisovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Reiziger onverlet indien Trustavel ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Reiziger dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 9 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Trustavel zal zich inspannen om de overeengekomen Reisdienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Trustavel staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Reisdiensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal Trustavel zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van Trustavel in verband met hoge kosten.
2. De Pakketreisovereenkomst op basis waarvan Trustavel de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
3. De door Reiziger verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Trustavel aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Trustavel heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten en Services is Trustavel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Reiziger op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Trustavel, is Reiziger gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Trustavel is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten en Services naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Reiziger verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Trustavel aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Trustavel of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, sprake is van vertraging heeft Trustavel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Reiziger.
7. Ten aanzien van de reisdiensten gelden de hiernavolgende aanvullende bepalingen:
● In geval van een gebrekkige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger verplicht Trustavel hier onverwijld van op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig de nodige maatregelen kan treffen om het gebrek te verhelpen.
● Indien een deel van de overeengekomen Diensten niet meer nagekomen kan worden, dient Trustavel met een gelijkwaardig kwalitatief alternatief te komen, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Ingeval geen alternatieven mogelijk zijn, kan Reiziger een prijsverlaging aangeboden krijgen. Reiziger is niet verplicht het alternatief te accepteren. Ook kan Reiziger eventueel zelf een tekortkoming verhelpen.
● Reiziger heeft het recht om de Pakketreisovereenkomst kosteloos op te zeggen indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is verholpen. Reiziger heeft alsdan recht op een prijsvermindering en gelijkwaardig vervoer om de terugreis te maken.
● Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn gedragingen gedurende de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.

Artikel 10 – Verplichtingen Reiziger
1. Reiziger is verplicht alle door Trustavel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Trustavel niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Reiziger.
2. Trustavel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Reiziger te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Trustavel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Trustavel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst.
3. Trustavel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Trustavel gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Reiziger. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Reiziger dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Trustavel.
4. Elke Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen tijdens deelname aan een reis of activiteit.
5. Elke Reiziger dient zich tijdig te vaccineren voor de vlucht. Trustavel is niet aansprakelijk voor de gevolge die ontstaan door het ontbreken van een vaccinatie.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst blijkt dat de Pakketreisovereenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Trustavel is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. Trustavel kan daarnaast van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte Pakketreisovereenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Trustavel gerechtigd om deze kosten, na overleg met Reiziger, in rekening te brengen bij Reiziger.
3. Indien in de Pakketreisovereenkomst een wijziging uitgevoerd dient te worden waarvan de oorzaak van de wijziging aan Trustavel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van Reiziger voor rekening van Trustavel. Indien de oorzaak van de wijziging aan Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan Reiziger noch aan Trustavel toegerekend kan worden, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 12 – STO Garantieregeling
1. Trustavel is aangesloten bij STO Garant. Voor de bepalingen omtrent de bescherming bij insolventie wordt derhalve verwezen naar de garantieregeling van STO Garant te vinden via http://www.stogarant.nl.
2. Bij elk (reis)aanbod van Trustavel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest Reiziger wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Reiziger vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
3. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op de boeking, dan betaalt Reiziger de reissom niet aan Trustavel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt de reissom tot na afloop van Reizigers boeking. Indien Diensten door financieel onvermogen van Trustavel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest Reiziger hoe hij daar in dat geval aanspraak op maakt.
4. STO Garant stuurt een e-mail met inloggegevens naar Reiziger. Reiziger zal de reissom via de website van STO Garant aan Stichting Derdengelden Certo Escrow betalen. Na afloop van de reis wordt het betaalde bedrag vrijgegeven aan Trustavel

Artikel 13 – Prijzen en betaling
1. Bij het tot stand komen van de Pakketreisovereenkomst dient Reiziger direct een (aan)betaling van ten hoogste 50% van de totale overeengekomen reissom te voldoen.
2. Reiziger dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek aan STO Garant te voldoen. Indien tijdige betaling uitblijft ontvangt Reiziger een betalingsherinnering, waarin Reiziger een termijn van 14 dagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Reiziger kan het bedrag onder bijzondere omstandigheden in nader vast te stellen termijnen betalen indien dit expliciet is overeengekomen met Trustavel.
3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Reiziger betaald te zijn alvorens Trustavel een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling, ontvangt Reiziger een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling, treedt het incassobeleid in werking. Prijsstijgingen en veranderende beschikbaarheid van de Diensten en/of activiteiten kunnen van toepassing zijn indien Reiziger op een later moment de betaling verricht.
4. Indien sprake is van een betaling in termijnen van Reiziger is Trustavel gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Pakketreisovereenkomst schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
5. Indien Reiziger niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Trustavel gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.
6. Indien de Pakketreisovereenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet, kunnen de prijzen na het sluiten van de Pakketreisovereenkomst worden verhoogd conform artikel 7:507 BW. Trustavel stelt Reiziger uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis schriftelijk op de hoogte van een eventuele prijsverhoging.
7. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de Pakketreisovereenkomst bedraagt, kan Reiziger, zijnde een consument, binnen een door Trustavel bepaalde redelijke termijn de voorgestelde wijziging aanvaarden of de Pakketreisovereenkomst beëindigen zonder betaling van de in artikel 6, derde lid van deze Pakketreisovereenkomst genoemde beëindigingsvergoeding.
8. In geval van een beëindiging van de Pakketreisovereenkomst ten gevolge van een prijsverhoging van meer dan 8%, en Reiziger geen gelijkwaardig alternatief Aanbod aanvaardt, betaalt Trustavel alle door of namens Reiziger betaalde bedragen onverwijld en in elk geval uiterlijk 10 werkdagen nadat de Pakketreisovereenkomst is beëindigd aan Reiziger terug.
9. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
10. Reiziger is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Reiziger door Trustavel haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11. Partijen kunnen overeenkomen dat Reiziger een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Reiziger het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
12. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13. Let op: de betaling van pakketreizen loopt anders zie artikel 12 Sto Garant.

Artikel 14 – Incassobeleid
1. Wanneer Reiziger niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Reiziger van rechtswege in verzuim.
2. Reiziger zijnde een Consument zal eerst een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen en wordt zij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Reiziger niet alsnog betaalt, is Reiziger in verzuim.
3. Vanaf de datum dat Reiziger in verzuim is, zal Trustavel zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4. Indien Trustavel meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Reiziger.

Artikel 15 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Reiziger op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Reiziger zijn gebracht.

Artikel 16 – Informatieverplichting, Hulp en bijstand bij reisdiensten
1. Trustavel verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven standaardinformatie (de voornaamste kenmerken van de reisdiensten) overeenkomstig artikel 7:502 jo 7:504 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien Trustavel geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overeenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling.
3. Indien Trustavel een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst Trustavel de Reiziger (voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst) erop dat Reiziger geen aanspraak maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet en de betreffende dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering van zijn eigen diensten.
4. Indien Reiziger en/of diens reisgenootschap hulp of bijstand nodig heeft, zal Trustavel informatie verstrekken over plaatselijke autoriteiten, medische diensten en consulaire bijstand, alsmede de Reizigers helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Indien hulp of bijstand nodig is ten gevolge van opzet of nalatigheid van Reiziger en/of het reisgezelschap is Trustavel gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Reiziger.
5. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die Reiziger op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan Reiziger, noch aan Trustavel zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade.
6. Indien ten gevolge van overmacht de terugreis (vervoer) niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kan worden, zal Trustavel de kosten van de accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per Reiziger vergoeden. Bovengenoemde kostenbeperking is niet van toepassing op mindervalide personen en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits Trustavel ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

Artikel 17 – Reisbescheiden en informatie
1. De benodigde reisbescheiden en informatie worden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek aan Reiziger verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van Trustavel gevergd kan worden.
2. Reiziger ontvangt bij boeking direct een bewijs van de boeking van de verschillende onderdelen van de Pakketreisovereenkomst.
3. Indien Reiziger uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van vertrek nog geen (complete) reisbescheiden ontvangen heeft, meldt Reiziger dit onverwijld bij Trustavel.
4. Reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst direct zorgvuldig te controleren op fouten en bij eventuele fouten direct contact op te nemen met Trustavel.

Artikel 18 – Bescherming bij insolventie
Trustavel is aangesloten bij STO Garant. Voor de bepalingen omtrent de bescherming bij insolventie wordt derhalve verwezen naar de garantieregeling van STO Garant op [website].

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Trustavel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en de Reizigers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Trustavel de betrokkene hierover informeren.
2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een (Reis)dienst van Trustavel verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger Trustavel tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.
3. Indien Trustavel op grond van de Pakketreisovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Trustavel kan nadat Reiziger daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s en/of video’s van de reis en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social mediakanalen van Trustavel.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding
1. Trustavel is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd. Trustavel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten.
2. Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van (gewichtige) onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die de uitvoering van de Diensten verhinderen of beperken. In geval van onvoorziene c.q. onveilige omstandigheden die afgelasting of uitsluitingen van de Dienst tot gevolg hebben, is Trustavel gerechtigd om een Dienst niet uit te voeren en een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
3. Trustavel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk opschorten van haar Diensten. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Reiziger voor reeds uitgevoerde Diensten.

Artikel 21 – Overmacht
1. Trustavel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Pakketreisovereenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Trustavel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Trustavel , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) onvoorziene wijzigingen van diensten van Dienstverleners (iv) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (v) overheidsmaatregelen, (vi) elektriciteitsstoring, (vii) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (viii) natuurrampen, (ix) oorlog en terroristische aanslagen, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) stakingen, afgelasting en/of uitsluitingen en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Trustavel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Trustavel is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een verplichting wegens onvoorziene omstandigheden die is toe te rekenen aan de Reiziger of een derde niet zijnde een hulppersoon van Trustavel.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van (Reis)diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Trustavel leidt tot aansprakelijkheid van Trustavel, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de reissom tenzij sprake is van opzet of nalatig handelen van Trustavel, of persoonlijk letsel van de Reiziger (anders dan toe te rekenen aan de Reiziger zelf zoals bepaald in lid 4 van dit artikel).
2. Trustavel is niet aansprakelijk voor algemene informatie in foto’s, folders en ander promotiemateriaal of informatie van (gelinkte) websites zover dit niet door haarzelf is opgesteld maar door derden.
3. Trustavel is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Reiziger.
4. In het bijzonder is Trustavel niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Reiziger of de Reiziger zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het negeren van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, deelnemen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, alsmede voor enige blessures of ander letsel opgelopen gedurende de reis.
5.. Schade aan kleding of andere eigendommen van Reiziger veroorzaakt door derden (niet zijnde hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst), is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van Trustavel.
6. Trustavel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. Trustavel staat niet in voor een tijdige ontvangst van de e-mail. Reiziger heeft een zelfstandige verplichting om haar e-mail tijdig in de gaten te houden indien Reiziger digitaal informatie aangeleverd krijgt. Trustavel zal hierbij rekening houden met de toepasselijke wettelijke termijnen.
8. Reiziger staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie met betrekking tot de (reserverings-)opdracht. Trustavel sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht op basis van door Reiziger foutief verstrekte informatie.
9. In geval van non-conformiteit heeft de Reiziger recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit, tenzij de non conformiteit aan de Reiziger is toe te rekenen. De Reiziger heeft recht op passende schadevergoeding voor alle schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit tenzij de non-conformiteit te wijten aan de reiziger, een derde (die niet betrokken is bij de uitvoering van de in de Pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen) of sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
10. In geen geval is Trustavel aansprakelijk indien de door haar gekozen verrassingsreis niet voldoet aan de verwachtingen van Reiziger.
11. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van Trustavel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Trustavel binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 23 – Geheimhouding
1. Trustavel en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Pakketreisovereenkomst bij Reiziger aan Trustavel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Trustavel is verkregen.
2. Indien Trustavel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Trustavel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Trustavel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Reiziger geen grond voor ontbinding van de Pakketreisovereenkomst.
3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Trustavel aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Trustavel vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Reiziger zal Trustavel vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Trustavel is verspreid.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Trustavel en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Trustavel verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Reiziger hiervoor verantwoordelijk.
2. Reiziger vrijwaart Trustavel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Reiziger vrijwaart Trustavel voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Pakketreisovereenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Trustavel verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
6. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Reiziger om, voor zover de Pakketreisovereenkomst de aankoop van zaken die aan bepaalde data en (aanvangs-)tijdstippen gebonden zijn, omvat, deze in acht te nemen, te controleren op juistheid en tijdig voor het vermelde aanvangstijdstip op de betreffende data op de betreffende locatie aanwezig te zijn.

Artikel 25 – Melding klachten tijdens de reis
1. Indien Reiziger tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van zijn Pakketreisovereenkomst ervaart, dient Reiziger dit direct te melden aan Trustavel. Reiziger dient hiervoor zo spoedig mogelijk tijdens de reis het daarvoor bestemde noodnummer van Trustavel te bellen. Hiermee stelt Reiziger Trustavel in staat om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, op te lossen.
2. Indien Reiziger niet aan de in het vorige lid opgenomen meldingsplicht tijdens de reis voldoet en Trustavel daardoor niet in staat stelt om de tekortkoming in de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst ter plekke en direct, althans binnen een redelijke termijn op te lossen, zal het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
3. Trustavel zorgt voor duidelijke informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen en zal eventuele communicatiekosten aan Reiziger vergoeden, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet gemaakt hadden hoeven te worden.

Artikel 26 – Overige klachten
1. Indien Reiziger niet tevreden is over de service van Trustavel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via yourstory@trustavel.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Trustavel de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Trustavel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Trustavel en Reiziger is Nederlands recht van toepassing.
2. Trustavel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Reiziger hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Pakketreisovereenkomst tussen Trustavel en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Purmerend, 1 december 2020